حرکت label در فرم (عمودی و افقی) با تعیین سرعت حرکت


 حرکت label در فرم  (عمودی و افقی) با تعیین سرعت  حرکت